Правила

I. Общи разпоредби

1. Организатори:

1.1. Промоционалната кампания „ПОЧИСТИ И ПЪТУВАЙ“ (по-нататък наричана “Кампанията” или „Промоционалната кампания”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”, с ЕИК 121796402, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. “Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 3, ет. 1, със съдействието на рекламна агенция „ОМЕН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Доспат“ 60-62”, ЕИК 175231883, наричани нататък в текста “Организатори”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”.

1.2. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват настоящите общи условия на Кампанията (нататък в текста наричани „Официалният правилник”).

1.3. Организаторите си запазват правото да изменят Официалния правилник по време на Кампанията, като промените влизат в сила от момента на публикацията им на www.cleanandtravel.com. С участието си в Кампанията всеки участник се съгласява с настоящите Общи условия и всички техни изменения. В случай че участник не приема настоящите Общи условия или техни изменения, следва да преустанови участието си в Кампанията. Преустановяване на участието се извършва с изрично писмено искане, отправено до адреса на управление на Организаторите.

1.4. Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията на www.cleanandtravel.com.

2. Период на промоционалната кампания:

 1. Промоционалната кампания „ПОЧИСТИ И ПЪТУВАЙ“ стартира на 20.03.2017 г. и продължава до 07.05.2017 г., включително.
 2. В случай че Организаторите решат срокът на Кампанията да се съкрати или удължи, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл. 1.3.
 3. След приключване на Кампанията Организаторите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава.
 4. Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този Официален правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

II. Правила за участие:

3. Право и място на участие:

3.1. В Kампанията може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията с местожителство в България и отговарящо на останалите условията, посочени в настоящия правилник.

3.2. В Kампанията нямат право да участват служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

3.3. В Кампанията може да участва всяко физическо лице, което има валиден профил във Facebook (username)

3.4. Кампанията се провежда на уеб страницата www.cleanandtravel.com

3.5. С участието си в тази Kампания всеки участник декларира, че пълно познава и приема условията на този Официален правилник.

4. Участващи :

4.1. Участието в Кампанията за седмичните и големите награди не е обвързано с покупка. 4.2. Всеки участник, който отговаря на условията, описани в чл. 3 от настоящия Правилник, има право да участва и да спечели награда, предоставяна в Кампанията, в случай че е осъществил необходимата регистрация съгласно раздел 5 „Механизъм”, съответно е гласувал за локация чрез натискане на бутона „Харесай“, която да бъде изчистена, и е споделил (натиснал е бутона „Сподели“) локацията, за която е гласувал в профила си във Facebook.

4.3. Всеки участник може да извърши само една регистрация, като може да спечели само една седмична и само една голяма награда в Кампанията.

5. Механизъм:

5.1. Официалната страница на Кампанията е www.cleanandtravel.com

5.2. Всеки, който отговаря на изискванията за участие и желае да вземе участие в тегленето за седмичните и големите награди, следва да осъществи следното:

5.2.1. Да посети www.cleanandtravel.com и да се регистрира чрез собствения си Facebook профил, като предостави достъп на приложението до профила си, чрез собствения си Google акаунт, e-mail и телефон.

5.2.2. Да гласува за локацията, която иска да бъде почистена от Организаторите, чрез натискане на бутона „Харесай“ и да натисне бутона „Сподели”, с което да сподели избраната от участника локация в профила си във Facebook. Всеки участник ще може да гласува само веднъж през едно IP. Гласуването може да стане само през бутона „Харесай“ на сайта www.cleanandtravel.com. Гласовете са видими в реално време. Споделянето на локацията във FB следва да е публично в профила на участника във Facebook.

5.3. При осъществяване на предвиденото в т.5.2 и предоставяне на пълна, точна и ясна информация, ще се счита, че участникът се е регистрирал успешно в Кампанията и може да бъде избран за спечелване на една от седмичните и една от големите награди.

5.4. Четири дни след изтичане промоционалния период на Кампанията, на www.cleanandtravel.com ще бъдат обявени 3-те (трите) локации, които са събрали най-голям брой гласове по време на Кампанията.

Те ще бъдат почистени и освежени, за да се превърнат в по-чисти места.


6. Награди:

6.1. По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички участници, осъществили успешна регистрация, гласуване и споделяне във Facebook към момента на извършване на съответното теглене, ще бъдат изтеглени печеливши, които ще спечелят една от следните седмични награди:

 • 12 бр куфари за пътуване, всеки от които на стойност 220лв с ДДС
 • 120 бр подаръчни комплекти с продукти за почистване Cif & Domestos. Всеки комплект е на стойност 6.50лв с ДДС.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

6.2. След определянето на трите локации по чл.5.4. измежду всички участници в Кампанията, ще бъдат изтеглени печеливши, които ще спечелят една от големите награди:

6 броя екскурзии за двама – до локациите по чл. 5.4. в периода от 19.05.2017 до 19.06.2017, на дати, посочени от Организатора, включващи 2 нощувки в хотел, избран от Организаторите, организиран превоз, посещение на забележителности в близост до локацията, по график и условия, определени от Организаторите. Печелившите ще имат възможност да участват и в почистването на локациите. Всяка екскурзия е на стойност от 800лв. до 1 000лв с ДДС, в зависимост от локцаията. Организаторът не носи отговорност, в случай че печеливш няма възможност да се възползва от наградата.

6.3. Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:

 • Седмични награди се теглят на 03.04.2017; 10.04.2017; 18.04.2017; 24.04.2017; 2.05.2017; 8.05.2017;
 • Големите награди ще бъдат изтелени на 08.05.2017

6.4. При всяко едно от тегленията на награди, ще бъдат изтеглени и по 3 (трима) резервни участника, в случай на дисквалифициран печеливш, отказ от награда или невъзможност за свързване с печелившия. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип.

6.5. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на страницата www.cleanandtravel.com най-късно 5 (пет) дни след датата на изтеглянето им.

Организаторите се свързват с печелившите на посочените от тях телефонни номера при осъществяване на регистрация в срок от 5 (пет) работни дни или на посочените от участници електронни адреси.

В случай че Организаторите не получат обратна връзка с точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 (пет) работни дни след обявяване на съответния победител или победителят няма възможност да се възползва от наградата, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен печеливш.

В случай че Организаторите не могат да се свържат с печеливш поради и/или несъответстващи имена и/или телефонен номер, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен печеливш.

6.6. За получаване на наградата всеки печеливш следва да представи на Организаторите или на техни подизпълнители документ за самоличност при получаване на наградата. Организаторите предоставят седмичните награди в срок до 45 дни след приключване на Кампанията.

6.7. Участието в тази кампания включва съгласието на печелившите, че имената им ще бъдат огласени публично, съгласно действащото законодателство.

6.8. Организаторите на промоцията си запазват правото да дисквалифицират избрани участници за печеливши, ако не отговарят на условията за получаване на наградата, описани в тези официални правила на промоцията.

6.9. Организаторите на кампанията не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от потенциалния печеливш.

6.10. Организаторите запазват правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник, ако се установи злоупотреба.

7. Получаване на наградите:

7.1. Доставката на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградите ще се извърши до 3 (три) седмици, след валидирането на победителите и получаването на необходимите данни от печелившите участници и установяване от Организаторите дали те отговарят на условията на кампанията. Организаторите предоставят седмичните награди в срок до 45 дни след приключване на Кампанията.

7.2. В случай че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

7.3. Организаторите не носят отговорност за действия или бездействия на куриерската компания, която предоставя наградите, включително за забавена доставка.

7.4. С получаването на награда всеки участник е длъжен съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица да декларира получаването на наградата и съответно да внесе дължимите данъчни плащания във връзка с получаването й.

8. Условия за валидност

8.1. За да бъде счетено участието за валидно, участникът трябва да отговаря на следните условия:

Да удовлетворява условията на т.3 „Право и място на участие” и т. 4 „Участващи”

Да се е регистрирал и гласувал на www.cleanandtravel.com и съответно да е споделил (share) избраната локация публично в профила си във Facebook.

Да е изпълнил отделните стъпки от механизма за провеждане на промоционалната кампания описани в т.5.2

Да е изпълнил изискванията посочени в т.6

8.2. Лицата, които не удовлетворяват изискванията за валидност, нямат правото да участват в тази Кампания и да получат наградата и тяхната регистрация ще бъде обявена за невалидна.

III. Правила на промоция в търговската мрежа

9. Моментни награди

9.1. В магазинната мрежа Организаторът провежда промоция с моментни награди, обвързани с покупка, със следния механизъм:

При закупуването на промоционален комплект или два продукта от марките Cif, Domestos и/или Savo, клиентът получава възможност да участва за спечелването на една от следните награди:

 • продукт Cif Antibacterial trigger 750 ml
 • продукт Savo All in 1, Universal disinfectant, 750 ml
 • продукт Domestos Almati Power 5
 • бутилка за вода 500 мл

9.2. Промоцията с моментните награди важи, само когато в търговския обект има хостеса на марките Cif&Domestos за периода на Кампанията, като работното време на хостесите ще бъде както следва: в дните от понеделник до петък от 16:00 до 20:00ч, в събота от 11:00 до 14:00ч. и от 15:00 до 18:00ч., в неделя от 11:00 до 15:00ч.

9.3. След осъществяване на покупка на два или повече продукта от марките Cif и/или Domestos, клиентът получава промоционален талон, като в случай че талонът е печеливш получава наградата си от хостесата на Cif&Domestos, намираща се в търговския обект. Печелившият получава наградата, обозначена на промоционалния талон, единствено веднага след покупката срещу представянето му. В случай че обозначената награда не е налична в търговския обект, хостесата предоставя друг подарък на печелившия.

9.4. В промоцията в търговската мрежа участват супермаркети и хипермаркети, както и магазини от модерна търговия, само когато в търговския обект има хостеса на Cif&Domestos.

IV. Разни

10. Отговорност:

10.1. Организаторите на Промоционалната кампания не носят отговорност, произтичаща от връчването на наградата, включително относно плащане на каквито и да било щети или други претенции от каквото и да било естество, свързани с някоя от наградите.

10.2. Организаторите не носят отговорност за забавяне в доставката на награда, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги, както и за действия на трети лица, включително туристически агенции, хотели, лица, осъществяващи транспорт и др.

10.3. Ако Организаторите забележат, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай че Организаторите определят такива ситуации след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

10.4. Организаторите не носят отговорност, за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в кампанията по причини свързани със неизправност на сайта www.cleanandtravel.com (например внезапни прекъсвания на интернет услугата и/или хостинг сървъра на сайта, дължащи се на мрежово натоварване по време на интензивен трафик) или на лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.

10.5. Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или улеснили спечелването на наградата, Организаторите имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица. Организаторите не отговарят за настъпили вреди вследствие неправилна употреба на предоставените награди.

10.10. Организаторите не носят отговорност, ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционалния период.

10.11. Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на кампанията следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на адреса на Организаторите. След приключване на Кампанията Организаторите няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.

10.12. Кампанията не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Кампанията са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Кампанията се предоставя на Организаторите, а не на Facebook.

10.13. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Кампанията и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организаторите.

11. Защита на личните данни:

11.1. Организаторите са регистрирани като администратори на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

11.2. С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.

11.3. С участието си в тази Кампания, Участниците дават съгласието си за включването им в базата данни на Организаторите, която се създава за периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания. Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на победителите и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази промоция и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания.

11.4. Организаторите се задължават да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на Участниците пред трети лица.

11.5. Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:

- правото на достъп до данните;

- правото за корекция на данните;

- правото за заличаване на данните.

Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организаторите.

11.6. С регистрирането си в Кампанията всеки участник се съгласява, че ако спечели награда неговите 3 имена могат да бъдат публикувани на www.cleanandtravel.com.

11.7. Всеки Участник има право да изпрати до посочения тук адрес на Юниливър България писмена молба за изключване от базата данни на последния; Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на молителя, но участието му в Промоцията се прекратява, тъй като предоставянето на лични данни е условие за участие в кампанията.


12. Спорове

В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

13. Прекратяване преди срока на Кампанията

13.1. Кампанията може да бъде прекратена по-рано само при появата на обективно обстоятелство, в резултат на което Организаторите, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата кампания, или по едностранно решение на Организаторите.

13.2. Организаторите не носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

13.3. Организаторите ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на www.cleanandtravel.com.

13.4. Участието в Кампанията се приравнява на приемане на условията и правилата за провеждане на Кампанията, като участниците се считат обвързани с тях.